Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018 khối thi đua Sở Nông nghiệp & PTNT các thỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng

12:03 24/03/2018

Sáng ngày 23/03/2018, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018 khối thi đua Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội và Hải Phòng. Góp phần vào sự thành công của lễ ký kết, công ty Cổ phần thương mại Gia Phạm đã thiết kế, thi công lắp đặt background, băng rôn cho hội nghị.


 
Công ty Cổ Phần thương mại Gia Phạm thiết kế và thi công background cho hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

Dự hội nghị ký kết có Đồng chí Nguyễn Văn Sửu- Ủy viên Ban thường vụ thành ủy- Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hà Nội; Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng - Bộ Nông nghiệp & PTNT; Thường trực Hội đồng TĐ-KT thành phố Hà Nội, lãnh đạo các sở Nông nghiệp và PTNT 10 tỉnh, thành phố trong khối. 

Lãnh đạo các sở Nông nghiệp & PTNT 10 tỉnh, thành phố trong khối ký giao ước thi đua năm 2018

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham gia ý kiến đóng góp và thống nhất nội dung chương trình thực hiện và tổ chức tốt phong trào thi đua năm 2015, gồm một số nội dung chủ yếu sau:

1. Quyết tâm thực hiện thành công chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh thành phố giao năm 2018.

2. Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Chương trình hành động của của Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố trong khối về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng ban hành và triển khai tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống cho nông dân gắn với bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và đổi mới tổ chức sản xuất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy mạnh nhanh phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

4. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu “Trách nhiệm-Kỷ cương-Trí tuệ”, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi phát luật, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Các đơn vị thuộc Khối thi đua Sở Nông Nghiệp và PTNN các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng phát động phong trào thi đua năm 2018 với các chủ đề:

- Chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Thi đua học tập, công tác, lao động, không ngừng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật Thi đua khen thưởng tạo sự chuyển biến trước hết về nhận thức nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trao thi đua, chất lượng hoạt động của khối thi đua và chất lượng công tác khen thưởng; thực hiện tốt việc sơ, tổng kết các phong tào thi đua, chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích.

7. Phát hiện và xây dựng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng, động viên kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo các điển hình tiên tiến nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của ngành Nông nghiệp và PTNT. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

8. Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố huy động cao sức sáng tạo, các nguồn lực đặc biệt là vai trò của chủ thể của nông dân đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu và tiến độ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì một nền Nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và phát triển nông thôn phát động và các phong trao thi đua do Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố phát động. Thực hiện tốt các nội dung đăng ký thi đua hàng năm với Hội đồng TĐKT- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng.

Phát huy những thành tích đã đạt được và để tiếp tục phát động thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 Tỉnh, Thành phố trong vùng đồng bằng Sông Hồng thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện tốt các nội dung trên, với tinh thần “ Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát triển”, quyết tâm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 của từng tỉnh, thành phố, xây dựng nông thôn các tỉnh đồng bằng Sông Hồng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu- Ủy viên Ban thường vụ thành ủy- Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đến tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sửu- Ủy viên Ban thường vụ thành ủy- Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hà Nội phát biểu: Tôi đánh giá rất cao ý kiến của các đồng chí trong hội nghị ngày hôm nay, các cam kết được đề ra rất thiết thực và vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, tôi hoàn toàn đồng ý với 8 nội dung thi mà Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đưa ra tuy nhiên nên bổ sung thêm một số tiêu chí như ứng dụng công nghệ cao, liên kết xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp… Hi vọng rằng sau buổi ký kết hôm nay, các sở nông nghiệp & PTNT của 10 tỉnh cam kết thi đua mạnh mẽ hơn, hào hứng hơn.”