Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

12:11 25/11/2015

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Phạm chuyên In ấn tờ rời, catalogue, name card, ấn phẩm sách, tạp chí cho cán bộ, phòng ban của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là đối tác phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp và Thuỷ lợi.

Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công ty Cổ phần Thương mại Gia Phạm chuyên In ấn tờ rời, catalogue, name card, ấn phẩm sách, tạp chí cho cán bộ, phòng ban của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là đối tác phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của Bộ.